Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I

WYDATKI OGÓŁEM: 433 700 000 ZŁ

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 389 666 666,67 ZŁ

DOFINANSOWANIE: 289 989 933,34 ZŁ

Przedmiot kontraktu

Parametry techniczne

Droga krajowa nr – obwodnica miasta
klasa drogi
 prędkość projektowa
kategoria ruchu
obciążenie nawierzchni
obciążenie obiektów
przekrój drogowy
przekrój uliczny
pochylenie skarp
spadek podłużny
łuki poziome
klasa drogi
 prędkość projektowa
kategoria ruchu
obciążenie nawierzchni
przekrój uliczny

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej….

Wartość Umowy z Wykonawcą

Wartość Umowy z Wykonawcą xxxxx PLN brutto.

Maksymalna wartość zobowiązania xxxxxx PLN brutto (107% kwoty brutto).

Budowa Drogi

Racibórz – Pszczyna

1. NAZWA ZADANIA

Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach

Etap I– – odcinek drogi na terenie miasta Żory – od wybudowanego ronda do granicy miejscowości Żory i Rybnika (do granicy administracyjnej tych miejscowości) – od km 0+000.0 do km 0+425.00

Etap II – odcinek drogi od granicy z m. Żory do węzła Gotartowickiego wraz z węzłem – od km 0+425.00 do km 4+020.00

Etap III – odcinek od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego wraz z węzłem – od km 4+020.00 do km 7+990.00

Etap IV – odcinek od węzła Chwałowickiego do węzła Wodzisławskiego wraz z węzłem – od km 7+990.00 do km 10+221.00

Zadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku

 

2. FINANSOWANIE

Zadanie nr 1: finansowane przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego a także dla odcinka I (km 0+000 – 0+425,32) z dotacji celowej Miasta Żory.

Zadanie nr 2: finansowanie w 100% ze środków własnych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

3. ZAKRES RZECZOWY

Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach

  a) Roboty drogowe

 • budowa drogi dwujezdniowej długości 10,221 km,
 • budowa 5 węzłów drogowych i 2 przejazdów drogowych,
 • budowa dróg dojazdowych,
 • budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na drogach poprzecznych,
 • budowa zjazdów,
 • budowa elementów systemu odwodnienia,
 • budowa przepustów drogowych,

 

  a) Obiekty inżynierskie

 • budowa 11 wiaduktów i 2 mostów,

 

  b) Kanalizacja deszczowa

 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,

 

  b) Urządzenia ochrony środowiska

 • budowa zbiorników wód deszczowych,
 • budowa ekranów akustycznych i ogrodzeń,
 • budowa przejść dla zwierząt,
 • budowa stawu kompensacyjnego
 • zabudowa urządzeń oczyszczających ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników.

 

  c) Zieleń

 • wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
 • nasadzenia.

 

  d) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • bariery ochronne,
 • elementy oznakowania pionowego i poziomego,

 

  e) Oświetlenie

 • budowa oświetlenia węzłów i skrzyżowań,

 

  f) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej

 • cieki naturalne i sieć drenarska,
 • linie elektroenergetyczne,
 • linie teletechniczne,
 • kanalizacja sanitarna i deszczowa,
 • sieć wodociągowa,
 • sieć gazowa,
 • sieć c.o.,
 • sieć trakcyjna i elektroenergetyczna kolejowa.

 

  g) Kanalizacja teletechniczna

 • kanał technologiczny

 

  h) Rozbiórki

 • elementów dróg i ulic,
 • elementów sieci uzbrojenia terenu,
 • elementów małej architektury i ogrodzeń,
 • budynków mieszkalnych i gospodarczych i innych elementów kolidujących z inwestycją

 

Zadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku

  i) Roboty drogowe

 • budowa drogi jednojezdniowej długości 0,860 km,
 • budowa 1 skrzyżowania typu rondo,
 • budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
 • budowa zjazdów,
 • budowa elementów systemu odwodnienia,
 • budowa przepustów drogowych,

 

  j) Obiekty inżynierskie

 • przebudowa 1 mostu i budowa 1 kładki pieszo-rowerowej,

 

  k) Kanalizacja deszczowa

 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,

 

  l) Zieleń

 • wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,

 

  m) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • bariery ochronne,
 • elementy oznakowania pionowego i poziomego,

 

  n) Oświetlenie

 • budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż całej inwestycji,

 

  o) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej

 • cieki naturalne i sieć drenarska,
 • linie elektroenergetyczne,
 • linie teletechniczne,
 • kanalizacja sanitarna i deszczowa,
 • sieć elektroenergetyczna kolejowa,
 • oświetlenie uliczne.

 

  p) Kanalizacja teletechniczna

 • kanał technologiczny

 

  q) Rozbiórki

 • elementów dróg i ulic,
 • elementów sieci uzbrojenia terenu.

 

Zadanie nr 1.
Parametry trasy głównej:

  • Klasa techniczna drogi – G
  • prędkość́ projektowa – 70km/h,
  • kategoria ruchu – KR6,
  • nośność́ nawierzchni – 115kN/oś,
  • przekrój poprzeczny dwujezdniowy 22×2
  • szerokość́ pasa dzielącego min 3,00m,
  • szerokość́ pasa ruchu – 3,50m
  • szerokość́ utwardzonego pobocza – 2,0m,
  • wysokość́ skrajni pionowej – min 4,70m,

Obiekty mostowe

  • zaprojektowane na klasę obciążenia „A”

 

Zadanie nr 2.
Parametry charakterystyczne drogi śródmiejskiej:

  • klasa techniczna Z,
  • szerokość́ pasów ruchu2x3.50 m,
  • szerokość́ dodatkowych pasów ruchu na dojeździe do węzła 3.50 m,
  • szerokość́ ciągu pieszo-rowerowego 3.00 m,
  • szerokość́ pobocza 1.25 m,
  • spadek poprzeczny jezdni na prostej 2.0 %,
  • nachylenie skarp rowów 1:1.5,
  • kategoria ruchu KR 6.