1. Zadanie nr 1

      1.1 Roboty drogowe

Etap I:

 1. Wykonano warstwy bitumiczne od km 0+230 do km 0+425 do warstwy wiążącej włącznie. Na dojazdach do obiektu (km 0+000 do 0+230) prowadzone są roboty ziemne związane z budowę nasypu.

Etap II:

 1. Na odcinku od km 0+425 do km 1+840 wykonano roboty bitumiczne w zakresie podbudowy mineralno-bitumiczne oraz warstwy wiążącej. Na tym odcinku profilowane i umacniane są rowy oraz uzupełniane są pobocza i pas rozdziału.

 2. Zakończono wzmocnienia podłoża na całym zakresie etapu II /dotyczy wzmocnień wgłębnych i powierzchniowych/.

 3. Trwają roboty ziemne, głównie w rejonie dojazdów do obiektu WGP-02 oraz profilowania skarp i rowów. Rozpoczęto roboty związane z umocnieniem rowów elementami prefabrykowanymi.

 4. Na odcinku pomiędzy obiektem WGP-02 oraz obiektem WGP-03 trwa budowa konstrukcji drogi celem przygotowania części odcinka do robót bitumicznych.

 5. Wykonano wzmocnienie skarp wykopowych poprzez gwoździowanie. Rozpoczęto humusowanie zagwoździowanych skarp.

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej w km 4+020-7+990 /zaawansowanie 95%)

 2. Realizowany jest nasyp km 4+020-7+990 z gruntu pozyskanego z wykopu i dokopu na trasie głównej /zaawansowanie 70%/ . Budowa nasypu jest skoncentrowana na dojazdach do obiektu WGP-06 oraz przed obiektem WGP-07

 3. Realizowane jest wzmocnienie podłoża i w-w konstrukcyjnych przed wpływem szkód górniczych – 90% zakresu

 4. Realizowane zostały w-wy konstrukcyjne nawierzchni na odcinkach w km 4+300 – 4+700, 5+100 – 6+050, km 6+700 – 6+900, 7+050 – 7+450 (w-wy mrozoochronne, podbudowy pomocnicze i zasadnicze z kruszywa łamanego)

 5. Wykonane zostały bitumiczne podbudowy zasadnicze w km 5+150 – 6+050 oraz 6+720 – 6+890

 6. ul. Boguszowicka wraz z obiektem WD-04 przygotowane do rozpoczęcia procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Etap IV:

 1. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Śródmiejskiego – łącznica L05

 2. Wykonywane jest wykop pod obiektem WD-12

 3. Wykonywane są w-wy konstrukcyjne w obrębie węzła Śródmiejskiego i Wodzisławskiego

 4. Wykonano podbudowę bitumiczną i w-wę wiążącą w km 9+250 – 9+710

 5. ul. Wodzisławska i Hetmańska – zakończono budowę kanalizacji deszczowej, wykonano roboty ziemne, trwa budowa konstrukcji drogi w zakresie podbudów z kruszywa oraz roboty brukarskie w zakresie układania krawężnika

      1.2 Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – trwają prace wykończeniowe

 2. WGP-02 – zakończono realizację robót zasadniczych. Trwają prace wykończeniowe.

 3. WGP-03 – trwa montaż rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego

 4. WD-04 – obiekt wykonany w zakresie umożliwiającym jego użytkowanie. Trwa procedura odbiorowa.

 5. WGP-05 – trwają prace związane z zasypką przyczółków

 6. WGP-06 – trwają prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu, trwa budowa murów oporowych z bloczków prefabrykowanych wraz z budową nasypu na dojazdach do obiektu od strony przyczółka A i D. Od strony przyczółka A trwają prace związane z wykonaniem płyty dociążającej umożliwiającej montaż ekranów akustycznych.

 7. WGP-06a – zabetonowano drugi ustrój nośny na nitce prawej. Trwa demontaż rusztowań.

 8. WGP-07 – trwa montaż rusztowań i deskowań pod płytę ustroju nośnego.

 9. WGP-08 – trwa wykonywanie płyty ustroju nośnego metodą nasuwania, wykonanych jest 15 segmentów od strony przyczółka B na nitce prawej (100%), oraz 4 segmenty od strony przyczółka A.

 10. WD-09 – trwają zasypki obiektu

 11. MGP-10 – zabetonowano ok. 90% płyty ustroju nośnego, kontynuowane są prace związane z wykonaniem konstrukcji obiektu

 12. WD-11 –, trwają prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu

 13. WD-12 – trwają roboty wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu, wykonano izolacje płyty ustroju nośnego, asfalt lany, oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.

      1.3 Przebudowa urządzeń obcych

Trwa budowa kanalizacji deszczowej., budowa oświetlenia ulicznego oraz odcinkowo kanału technologicznego.

 1. Zadanie nr 2

Kontynuowane są roboty ziemne w niewielki zakresie.

 1. Ul. Szybowcowa

Kontynuowane są roboty ziemne.

 1. Zadanie nr 1

      1.1 Roboty drogowe

Etap I:

 1. Wykonano warstwy bitumiczne od km 0+230 do km 0+425 do warstwy wiążącej włącznie. Na dojazdach do obiektu (km 0+000 do 0+230) rozpoczęto budowę nasypu

Etap II:

 1. Na odcinki od km 0+425 do km 1+840 wykonano roboty bitumiczne w zakresie podbudowy mineralno-bitumiczne oraz warstwy wiążącej. Na tym odcinku profilowane są rowy oraz pas rozdziału.

 2. Zakończono wzmocnienia podłoża na całym zakresie etapu II /dotyczy wzmocnień wgłębnych i powierzchniowych/.

 3. Trwają wykopy, w październiku były prowadzone głównie w zakresie trasy głównej w okolicach ul. Boguszowickiej.

 4. Na odcinku pomiędzy obiektem WGP-02 oraz obiektem WGP-03 trwa budowa konstrukcji drogi celem przygotowania części odcinka do robót bitumicznych.

 5. Trwa wykonywanie wzmocnienia skarp wykopowych poprzez gwoździowanie /zaawansowanie ok 90%/.

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej w km 4+020-7+990 /zaawansowanie 95%)

 2. Realizowany jest nasyp km 4+020-7+990 z gruntu pozyskanego z wykopu na trasie głównej /zaawansowanie 60%/ . Budowa nasypu jest skoncentrowana na dojazdach do obiektu WGP-06.

 3. Zakończono wzmocnienia podłoża pod warstwy konstrukcyjne poprzez powierzchniowe dogęszczenie lub stabilizację

 4. W zakresie węzła Świerklańskiego kontynuowane są roboty brukarskie w zakresie układania krawężników, trwa formowanie ronda.

 5. Na ul. Boguszowickiej wykonano konstrukcje jezdni oraz nawierzchnię /do warstwy wiążącej włącznie/. Wykonano również roboty brukarskie. Odcinek ul. Boguszowickiej wraz z obiektem WD-04 jest przygotowywany do rozpoczęcia procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Etap IV:

 1. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Śródmiejskiego

 2. Na odcinku od km 9+300 do km 10+000 rozpoczęto roboty bitumiczne. Na tym odcinku na obu jezdniach zostaną wykonane nawierzchnie do warstwy wiążącej włącznie.

 3. Zakończono roboty przezbrojeniowe na ul. Wodzisławskiej i Hetmańskiej, trwa budowa kanalizacji deszczowej, rozpoczęte zostały roboty drogowe /nasyp przy formowaniu ronda/

      1.2 Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – trwają prace wykończeniowe

 2. WGP-02 – trwają prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu /kapy chodnikowe, odwodnienie, zasypki/

 3. WGP-03 – rozpoczęto montaż rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego

 4. WD-04 – trwają roboty wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu /zamontowane zostały dylatacje, wykonane zostały izolacje, ułożony został asfalt lany na płycie ustroju nośnego/

 5. WGP-05 – trwają prace związane z zasypką przyczółków

 6. WGP-06 – trwają prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu, trwa budowa murów oporowych z bloczków prefabrykowanych wraz z budową nasypu na dojazdach do obiektu od strony przyczółka A i D. Od strony przyczółka D trwają prace związane z wykonaniem płyty dociążającej umożliwiającej montaż ekranów akustycznych

 7. WGP-06a – zakończono montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego na nitce prawej. Obiekt jest przygotowany do betonowania

 8. WGP-07 – trwa montaż rusztowań pod płytę ustroju nośnego

 9. WGP-08 – trwa wykonywanie płyty ustroju nośnego metodą nasuwania, wykonanych jest 11 segmentów od strony przyczółka B na nitce prawej, zabetonowany został pierwszy segment od strony przyczółka A, trwa przygotowanie do jego nasunięcia

 10. WD-09 – trwają zasypki obiektu

 11. MGP-10 – zabetonowano ok. 70% płyty ustroju nośnego, przełożono ruchu technologiczny na obiekt, kontynuowane są prace związane z wykonaniem konstrukcji obiektu

 12. WD-11 –, trwają prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu

 13. WD-12 – trwają roboty wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu, wykonano izolacje płyty ustroju nośnego,

      1.3 Przebudowa urządzeń obcych

Najważniejsze przebudowy:

 1. przebudowa sieci przy ul. Wodzisławskiej i Hetmańskiej – zakończono prace związane z podwieszeniem sieci do obiektu mostowego WD-12,

 2. przebudowa sieci przy ul. Boguszowickiej – zakończono prace związane z podwieszeniem sieci do obiektu mostowego WD-12.

Trwa budowa kanalizacji deszczowej.

 1. Zadanie nr 2

Trwają roboty ziemne, odcinkowo wykonywana jest podbudowa z kruszywa łamanego .

 1. Ul. Szybowcowa

Kontynuowane są roboty ziemne.

 1. Zadanie nr 1

      1.1 Roboty drogowe

Etap I:

 1. Prowadzone były prace przy budowie konstrukcji drogi na odcinku od km 0+230 do km 0+425. Wykonano wszystkie warstwy konstrukcyjne na obu jezdniach. Ponadto ułożone zostały korytka ściekowe trójkątne oraz drenaż. Na odcinku od 0+000 do km +0+230 trwają przygotowania do budowy nasypu na dojazdach do obiektu MGP-01.

Etap II:

 1. Zakończono budowę konstrukcji drogi na odcinku od km 0+425 do km 1+970 po stronie lewej. Ponadto na tym odcinku są prowadzone prace związane z wykonaniem korytek trójkątnych stanowiących element odwodnienia drogi oraz drenażu. Odcinek jest przygotowywany do rozpoczęcia robót bitumicznych.

 2. Trwają wzmocnienia powierzchniowe podłoża poprzez zagęszczenie oraz stabilizację spoiwami hydraulicznymi

 3. Trwają wykopy /zaawansowanie 93%/ oraz budowa nasypu /zaawansowanie 79%/

 4. Zakończono wykonywanie wzmocnienia za pomocą kolumn CMC w km 2+600-2+900, na tym odcinku rozpoczęto budowę materaca.

 5. Trwa wykonywanie wzmocnienia skarp wykopowych poprzez gwoździowanie /zaawansowanie 63%/.

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej w km 4+020-7+990 /zaawansowanie 90%)

 2. Realizowany jest nasyp km 4+020-7+990 z gruntu pozyskanego z wykopu na trasie głównej /zaawansowanie 47%/

 3. Trwają wzmocnienia podłoża pod warstwy konstrukcyjne poprzez powierzchniowe dogęszczenie lub stabilizację

 4. Wykonane są górne warstwy nasypu na odcinku głównym oraz węźle Świerklańskim

 5. Wykonano umocnienia skarp poprzez gwoździowanie odcinek 4+084 – 4+510 L i P – (32 %)

 6. W zakresie węzła Świerklańskiego kontynuowane są roboty brukarskie w zakresie układania krawężników, trwa formowanie ronda.

 7. Po wyłączeniu z ruchu odcinka ul. Boguszowickiej przystąpiono do robót rozbiórkowych, przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz budowy kanalizacji deszczowej

Etap IV:

 1. Zakończono budowę geomateraca nadpalowego na trasie głównej

 2. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Śródmiejskiego

 3. Wykonano warstwę podbudowy zasadniczej odc. 9+550 – 9+660 SL i SP

 4. Trwa budowa konstrukcji drogi na odcinku 8+840-9+550 SL i SP /warstwa mrozochronna, podbudowa pomocnicza i zasadnicza/

 5.  Węzeł Wodzisławski łącznice L01, L02, L03, L04 i L05 – wykonano warstwę podbudowy bitumicznej AC22P

 6. Węzeł Wodzisławski łącznice L01, L03, L04 i L05 wykonano warstwę wiążącą AC16W

 7. Wykonano rozbiórki w zakresie projektowanego ronda na ul. Wodzisławskiej i Hetmańskiej – rozpoczęcie robót drogowych po przebudowie sieci uzbrojenia terenu

      1.2 Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – trwały prace związane z wykonaniem kap chodnikowych, montażem desek gzymsowych. Kapy w zakresie etapu I zostały zabetonowane.

 2. WGP-02 – został zabetonowany ustrój nośny, trwa demontaż rusztowań. Rozpoczęto prace przy wykonaniu kap chodnikowych, trwa zasypka przyczółków.

 3. WGP-03 – wykonany został przyczółek D. Wszystkie podpory zostały zabetonowane. Rozpoczęto przygotowanie podłoża pod montaż rusztowań dla realizacji płyty ustroju nośnego.

 4. WD-04 – trwają roboty wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu, dostarczone zostały dylatacje mostowe

 5. WGP-05 – trwają prace związane z zasypką przyczółków

 6. WGP-06 – trwają prace wykończeniowe, dostarczone i zamontowane zostały dylatacje mostowe, trwa budowa murów oporowych z bloczków prefabrykowanych wraz z budową nasypu na dojazdach do obiektu od strony przyczółka A i B

 7. WGP-06a – zabetonowano i sprężono płytę ustroju nośnego na nitce lewej, trwają prace związane z wykonaniem deskowań na nitce prawej

 8. WGP-07 – wykonano wszystkie podpory, rozpoczęto montaż rusztowań pod płytę ustroju nośnego

 9. WGP-08 – trwa wykonywanie płyty ustroju nośnego metodą nasuwania, wykonanych jest 8 segmentów od strony przyczółka B na nitce prawej, zakończono przygotowania wytwórni dla nasuwania ustroju nośnego od strony przyczółka A, trwają przygotowania do rozpoczęcia zbrojenia pierwszego segmentu.

 10. WD-09 – trwają zasypki obiektu, rozpoczęto zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych

 11. MGP-10 – zabetonowano ok. 70% płyty ustroju nośnego, przełożono ruchu technologiczny na obiekt, kontynuowane są prace związane z wykonaniem konstrukcji obiektu.

 12. WD-11 – zakończono demontaż rusztowań, trwają prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu, wykonano płyty przejściowe

 13. WD-12 – trwają roboty wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu

 14. Trwa realizacja przepustów skrzynkowych pod koroną drogi nr PZ-01 – ułożono prefabrykaty, wykonano ścianki czołowe, obiekt przygotowany do zasypek, PZ-02 – wykonano izolację, obiekt przygotowany do zasypek, PZ-03 – wykonano izolację, obiekt przygotowany do zasypek, PZ-05 – wykonano izolację, obiekt przygotowany do zasypek

      1.3 Przebudowa urządzeń obcych

Najważniejsze przebudowy:

 1. przebudowa sieci SN przy ul. Jutrzenki – zakończono łącznie z demontażem stacji transformatorowej

 2. przebudowa sieci przy ul. Wodzisławskiej i Hetmańskiej – trwają prace związane z podwieszeniem sieci do obiektu mostowego WD-04,

 3. przebudowa sieci przy ul. Boguszowickiej – trwają prace związane z podwieszeniem sieci do obiektu mostowego WD-12.

 4. Zakończono przebudowę i przełączono światłowody i kable wł. Orange oraz kable wł. PGG w zakresie etapu IV

Trwa budowa kanalizacji deszczowej.

 1. Zadanie nr 2

Wznowiono roboty ziemne, wznowiono budowę odwodnienia.

 1. Ul. Szybowcowa

Kontynuowane są roboty ziemne.

 1. Zadanie nr 1

      1.1 Roboty drogowe

Etap I:

 1. Wykonano materac nadpalowy w rejonie obiektu MGP-01, trwają przygotowania do kontynuowania budowy nasypu w sąsiedztwie obiektu łącznie z zasypkami przyczółków, rozpoczęto budowę konstrukcji drogi od km 0+300 do km 0+425.

Etap II:

 1. Trwa budowa konstrukcji drogi na odcinku od km 0+425 do km 1+700 strona lewa /warstwa mrozochronna, podbudowa pomocnicza oraz zasadnicza z kruszywa łamanego/

 2. Trwają wzmocnienia powierzchniowe podłoża poprzez zagęszczenie oraz stabilizację spoiwami hydraulicznymi

 3. Trwają wykopy /zaawansowanie 86%/ oraz budowa nasypu /zaawansowanie 63%/

 4. Trwa wykonywanie wzmocnienia za pomocą kolumn CMC w km 2+600-2+900

 5. Trwa wykonywanie wzmocnienia skarp wykopowych poprzez gwoździowanie

 6. Trwa budowa drenażu w rejonie obiektu WGP-03

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej w km 4+020-7+990 /zaawansowanie 80%)

 2. Realizowany jest nasyp km 4+020-7+990 z gruntu pozyskanego z wykopu na trasie głównej /zaawansowanie 37%/

 3. Trwają wzmocnienia podłoża pod warstwy konstrukcyjne poprzez powierzchniowe dogęszczenie lub stabilizację

 4. Wykonano umocnienia skarp poprzez gwoździowanie odcinek 5+680 – 5+950 L i P – (100%)

 5. Wykonano umocnienia skarp poprzez gwoździowanie odcinek 4+084 – 4+510 L i P – (32 %)

 6. W zakresie węzła Świerklańskiego kontynuowane są roboty brukarskie w zakresie układania krawężników, trwa formowanie ronda.

Etap IV:

 1. Trwa budowa geomateraca nadpalowego na trasie głównej /zaawansowanie 94%/

 2. Trwa przygotowywanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych – wzmocnienia poprzez stabilizację spoiwami hydraulicznymi oraz zagęszczenia powierzchniowe

 3. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Śródmiejskiego

 4. Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej na węźle Wodzisławskim – łącznice L02,L03,L04, L05,L01

 5. Wykonano warstwę podbudowy zasadniczej na węźle Wodzisławskim – L02,L03,L04, L05,L01

 6. Wykonano warstwę podbudowy zasadniczej odc. 9+550 – 9+660 SL i SP

 7. Wykonano rozbiórki w zakresie projektowanego ronda na ul. Wodzisławskiej i Hetmańskiej – rozpoczęcie robót drogowych po przebudowie sieci uzbrojenia terenu

      1.2 Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – wznowiono prace wykończeniowe

 2. WGP-02 – został zabetonowany ustrój nośny, trwa demontaż rusztowań

 3. WGP-03 – trwa realizacja przyczółka D, pozostałe podpory zostały wykonane

 4. WD-04 – trwają roboty wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu

 5. WGP-05 – trwają prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu

 6. WGP-06 – trwają prace wykończeniowe, trwa budowę murów oporowych z bloczków prefabrykowanych wraz z budową nasypu na dojazdach do obiektu od strony przyczółka A i B.

 7. WGP-06a – zabetonowano i sprężono płytę ustroju nośnego na nitce lewej, rozpoczęto przygotowywania do ustawienia rusztowań na nitce prawej

 8. WGP-07 – wykonano wszystkie podpory, rozpoczęto prace przygotowawcze do ustawienia rusztowań pod płytę ustroju nośnego

 9. WGP-08 – trwa wykonywanie płyty ustroju nośnego metodą nasuwania, wykonano trzy segmenty od strony przyczółka B na nitce prawej, trwa końcowa faza przygotowania wytwórni dla nasuwania ustroju nośnego od strony przyczółka A.

 10. WD-09 – rozpoczęto prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu

 11. MGP-10 – zabetonowano ok. 70% płyty ustroju nośnego, po przełożeniu ruchu technologicznego wznowione zostaną prace przy realizacji konstrukcji obiektu (pozostałe 30%)

 12. WD-11 – zakończono demontaż rusztowań, rozpoczęto prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu

 13. WD-12 – trwają roboty wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu

 14. Trwa realizacja przepustów skrzynkowych pod koroną drogi nr PZ-01 – ułożono prefabrykaty, PZ-02 – wykonano izolację, obiekt przygotowany do zasypek, PZ-03 – wykonano izolację, obiekt przygotowany do zasypek, PZ-05 – wykonano izolację, obiekt przygotowany do zasypek

      1.3 Przebudowa urządzeń obcych

Najważniejsze przebudowy:

 1. przebudowa sieci SN przy ul. Jutrzenki – zakończono

 2. przebudowa ciepłociągu przy obiekcie WGP-08 – zakończono

 3. przebudowa sieci przy ul. Wodzisławskiej i Hetmańskiej – prace trwają

 4. przebudowa sieci przy ul. Boguszowickiej – prace trwają

Trwa budowa kanalizacji deszczowej.

 1. Zadanie nr 2

Wznowiono roboty ziemne.

 1. Ul. Szybowcowa

Kontynuowane są roboty ziemne.

 1. Zadanie nr 1

 1. 1.1 Roboty drogowe:

Etap I:

  1. Wykonawca wykonała badania nośności i ciągłości pali CMC w km 0+050-0+170 tj. w sąsiedztwie obiektu MGP-01. Kontynuacja prac związanych z wykonaniem materaca nadpalowego oraz budowy nasypu nastąpi po wykonaniu przepustu PZ-01.

Etap II:

 1. Zakończono wykonywanie wzmocnień wgłębnych podłoża za pomocą kolumn CMC na odcinku 3+500-3+705, kontynuowano na odcinku 3+245-3+420

 2. Wykonano roboty bitumiczne w zakresie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej oraz warstwy wiążącej na docinku od km 0+510 do km 1+480 strona prawa.

 3. Trwają wzmocnienia powierzchniowe podłoża poprzez zagęszczenie powierzchniowe oraz stabilizację spoiwami hydraulicznymi

 4. Trwają wykopy /zaawansowanie 78%/ oraz budowa nasypu /zaawansowanie 50%/

 5. Trwa budowa platformy dla wzmocnienia wgłębnego za pomocą kolumn CMC w km 2+600-2+900

 6. Trwa wykonywanie wzmocnienia skarp wykopowych poprzez gwoździowanie

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej w km 4+020-7+990 /zaawansowanie 69%)

 2. Realizowany jest nasyp km 4+020-7+990 z gruntu pozyskanego z wykopu na trasie głównej /zaawansowanie 29%/

 3. Zakończono wykonywanie kolumn żwirowych na odcinku 7+600 – 7+650, na tym odcinku wykonano materac nadpalowy

 4. Trwa budowa materaca w obrębie węzła Świerklańskiego jako wzmocnienie podłoża pod projektowane nasypy

 5. Trwają wzmocnienia podłoża pod warstwy konstrukcyjne poprzez powierzchniowe dogęszczenie lub stabilizację

 6. Rozpoczęto prace w zakresie wzmocnienia skarp poprzez gwoździowanie

 7. W zakresie węzła Świerklańskiego kontynuowane są roboty brukarskie w zakresie układania krawężników, rozpoczęto formowanie ronda. Na części ronda zostały wykonane roboty bitumiczne w zakresie warstwy podbudowy i wiążącej co pozwoliło na wprowadzenie kolejnego etapu organizacji ruchu.

Etap IV:

 1. Trwa budowa geomateraca nadpalowego na trasie głównej /zaawansowanie 94%/

 2. Trwa przygotowywanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych – wzmocnienia poprzez stabilizację spoiwami hydraulicznymi oraz zagęszczenia powierzchniowe

 3. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Wodzisławskiego oraz węzła Śródmiejskiego

 4. Wykonano warstwę mrozochronną oraz podbudowę pomocniczą na odc. 9+200 – 9+400 SP oraz 9+660 – 9+780 SL i SP

 5. Rozpoczęto budowę konstrukcji drogi na łączniach węzła Wodzisławskiego LO5, LO4, LO3, LO1

 6. Wykonano rozbiórki w zakresie projektowanego ronda na ul. Wodzisławskiej i Hetmańskiej

 1. 1.2 Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – zabetonowano obie płyty ustroju nośnego tj. 100%, ustroje zostały sprężone, zakończono demontaż rusztowań

 2. WGP-02 – wykonano ławy fundamentowe, wszystkie podpory pośrednie oraz przyczółki. Trwa montaż rusztowań, deskowań oraz zbrojenia płyty ustroju nośnego na obu nitkach

 3. WGP-03 – zakończono wykonywanie kolumn DSM, trwa wykonywanie pali jet grouting, trwa wykonywanie podpór obiektu

 4. WGP-04 – wykonano betonowanie i sprężenie płyty ustroju nośnego, rozpoczęto roboty wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu.

 5. WGP-05 – zabetonowano ustrój nośny w 100%. Wykonano sprężenie. Rozpoczęto prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu.

 6. WGP-06 – trwają prace wykończeniowe /montaż krawężników, desek gzymsowych/, trwa budowę murów oporowych z bloczków prefabrykowanych wraz z budową nasypu na dojazdach do obiektu od strony przyczółka A i B.

 7. WGP-06a – zabetonowano i sprężono płytę ustroju nośnego na nitce lewej.

 8. WGP-07 – wykonano ławy fundamentowe, wykonano podpory pośrednie w osiach B i C, wykonano przyczółek w osi A, trwa realizacja przyczółka w osi D

 9. WGP-08 – zakończono prace związane z fundamentowaniem obiektu /wykonywanie pali, ścianek szczelinowych/, końcowa faza wykonywania podpór pośrednich, zakończono wykonywanie wytwórni dla nasuwania płyty ustroju nośnego od strony przyczółka B, rozpoczęto wykonywanie wytwórni od strony przyczółka A. Zabetonowano i sprężono pierwszy segment do nasunięcia.

 10. WD-09 – zabetonowano i sprężono płytę ustroju nośnego, zakończono demontaż rusztowania

 11. MGP-10 – trwa wykonywanie przyczółków – ok. 80%, trwa montaż belek typu KUJAN i segmentowe betonowanie płyty ustroju nośnego

 12. WD-11 – wykonano betonowanie i sprężenie płyty ustroju nośnego, trwa demontaż rusztowań

 13. WD-12 – zabetonowana została płyta ustroju nośnego, wykonywane są ścianki zapleczne

 14. Trwa realizacja przepustów skrzynkowych pod koroną drogi nr PZ-01 – ułożono beton wyrównawczy, PZ-02 – wykonano izolację, obiekt przygotowany do zasypek, PZ-03 – wykonano izolację, obiekt przygotowany do zasypek, PZ-05 – wykonano izolację, obiekt przygotowany do zasypek

 1. 1.3 Przebudowa urządzeń obych:
  Najważniejsze przebudowy:
  1. przebudowa sieci SN przy ul. Jutrzenki

  2. przebudowa ciepłociągu przy obiekcie WGP-08

  3. przebudowa sieci przy ul. Wodzisławskiej i Hetmańskiej

Trwa budowa kanalizacji deszczowej.

 1. Zadanie nr 2

 1. Nie prowadzono robót.

 1. Ul. Szybowcowa

 1. Rozpoczęto roboty ziemne.

 1. Zadanie nr 1

 1. 1.1 Roboty drogowe:

Etap I:

  1. Wykonawca realizował wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn CMC w sąsiedztwie obiektu MGP-01. Prace wykonano w pełnym zakresie.

Etap II:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej i węzła Gotartowickiego

 2. Zakończono wykonywanie wzmocnień wgłębnych podłoża za pomocą kolumn CMC na odcinku 3+500-3+705

 3. Kontynuowano budowę konstrukcji drogi tj. zabudowano warstwę mrozochronna, podbudowę pomocniczą oraz podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego na odcinku od km 0+425 do km 1+400. Wykonano odcinki próbne dla poszczególnych warstw wraz z przeprowadzeniem kompletu badań. Wyniki pozytywne. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcie robót bitumicznych.

 4. Trwają wzmocnienia powierzchniowe podłoża poprzez zagęszczenie powierzchniowe oraz stabilizację spoiwami hydraulicznymi

 5. Rozpoczęto budowę platformy dla wzmocnienia wgłębnego za pomocą kolumn CMC w km 2+600-2+900

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej oraz w zakresie węzła Świerklańskiego

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu na trasie głównej oraz na węźle Świerklańskim

 3. Trwa wykonywanie kolumn żwirowych na odcinku 7+600 – 7+650

 4. Trwa budowa materaca w obrębie węzła Świerklańskiego jako wzmocnienie podłoża pod projektowane nasypy

 5. Trwają wzmocnienia podłoża pod warstwy konstrukcyjne poprzez powierzchniowe dogęszczenie lub stabilizację

 6. W zakresie węzła Świerklańskiego zostały rozpoczęte roboty brukarskie w zakresie układania krawężników, rozpoczęto formowanie ronda

Etap IV:

 1. Trwa systematyczna budowa geomateraca nadpalowego na węźle Śródmiejskim

 2. Trwa przygotowywanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych – wzmocnienia poprzez stabilizację spoiwami hydraulicznymi oraz zagęszczenia powierzchniowe

 3. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Wodzisławskiego oraz węzła Śródmiejskiego

 4. Wykonano warstwę mrozoochronną odc. 9+200 – 9+400 SP oraz 9+660 – 9+780 SL i SP

 5. Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej odc. 9+660 – 9+780 SL i SP

 6. Rozpoczęto wykonywanie podbudowy zasadniczej

 1. 1.2 Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – zabetonowano obie płyty ustroju nośnego tj. 100%, ustroje zostały sprężone, zakończono demontaż rusztowań

 2. WGP-02 – wykonano ławy fundamentowe, wszystkie podpory pośrednie oraz przyczółki. Rozpoczęto montaż rusztowań pod deskowanie płyty ustroju nośnego.

 3. WGP-03 – zakończono wykonywanie kolumn DSM, trwa wykonywanie pali jet grouting, trwa wykonywanie podpór obiektu

 4. WGP-04 – wykonano betonowanie i sprężenie płyty ustroju nośnego

 5. WGP-05 – zabetonowano ustrój nośny w 100%. Wykonano sprężenie.

 6. WGP-06 – trwają prace wykończeniowe /montaż krawężników, desek gzymsowych/, trwa budowę murów oporowych z bloczków prefabrykowanych wraz z budową nasypu na dojazdach do obiektu

 7. WGP-06a – trwa montaż rusztowań pod ustrój nośny

 8. WGP-07 – wykonano ławy fundamentowe, trwa realizacja podpór

 9. WGP-08 – zakończono prace związane z fundamentowaniem obiektu /wykonywanie pali, ścianek szczelinowych/, końcowa faza wykonywania podpór pośrednich, trwa wykonywanie wytwórni dla nasuwania płyty ustroju nośnego od strony przyczółka B

 10. WD-09 – zabetonowano i sprężono płytę ustroju nośnego, trwa demontaż rusztowania

 11. MGP-10 – trwa wykonywanie przyczółków – ok. 80%, trwa montaż belek typu KUJAN i segmentowe betonowanie płyty ustroju nośnego

 12. WD-11 – wykonano betonowanie i sprężenie płyty ustroju nośnego, trwa demontaż rusztowań

 13. WD-12 – zabetonowana została płyta ustroju nośnego

 14. Trwa realizacja przepustów skrzynkowych pod koroną drogi nr PZ-02 /zakończono montaż prefabrykatów/, PZ-03 /zakończono montaż prefabrykatów/, PZ-05 /ułożono prefabtykaty/

 1. 1.3
  Przebudowa urządzeń obych:
 1. Etap I – prace nie są prowadzone

 2. Etap II – trwa budowa kanalizacji deszczowej, trwa przebudowa sieci energetycznych przy ul. Jutrzenki i ul. Gotartowickiej

 3. Etap III – trwa budowa kanalizacji deszczowej na węźle Świerklańskiem, trwają przebudowy sieci TT i energetycznych

 4. Etap IV – trwa przebudowę magistrali ciepłowniczej własności PGNiG, trwa budowa kanalizacji

 1. Zadanie nr 2

 1. Wykonywane są roboty ziemne

 1. Ul. Szybowcowa

 1. Prace drogowe nie są prowadzone.

 1. Zadanie nr 1

 1. 1.1  Roboty drogowe:

Etap I:

 1. Zakończono wykonywanie wymiany gruntu, wykonano narastająco 44 tys. m3

 2. Wykonawca przystąpił do budowy platform pod wzmocnienie wgłębne za pomocą kolumn CMC

Etap II:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej i węzła Gotartowickiego

 2. Zakończono wykonywanie wzmocnień wgłębnych podłoża za pomocą kolumn CMC w następujących lokalizacjach:

   • km 1+520-1+680
   • km 2+900-3+050
 3. Rozpoczęto wykonywanie wzmocnień wgłębnych podłoża za pomocą kolumn CMC na odcinku 3+500-3+705

 4. Rozpoczęto budowę konstrukcji drogi tj. zabudowano warstwę mrozochronna, podbudowę pomocniczą oraz podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego

 5. Trwają wzmocnienia powierzchniowe podłoża poprzez zagęszczenie powierzchniowe oraz stabilizację spoiwami hydraulicznymi

Etap III:

 1. Zakończono prace związane ze zdjęciem humusu, trwa jego odwóz

 2. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej

 3. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu na trasie głównej

 4. Zakończono wykonywanie wzmocnienia podłoża kolumnami betonowymi CMC na odcinku 7+650 – 7+990 oraz 7+700-7+760

 5. Rozpoczęto wykonywanie kolumn żwirowych na odcinku 7+600 – 7+650 – zaawansowanie ok. 15%

 6. Rozpoczęto budowę materaca w obrębie węzła Świerklańskiego jako wzmocnienie podłoża pod projektowane nasypy

Etap IV:

 1. Zakończono wykonywanie wzmocnień wgłębnych podłoża za pomocą kolumn CMC w km 9+420-9+550

 2. Trwa budowa geomateraca nadpalowego na węźle Śródmiejskim

 3. Trwa wykonywanie wykopów w zakresie trasy głównej w km 9+200-10+100

 4. Trwa przygotowywanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych – wzmocnienia poprzez stabilizację spoiwami hydraulicznymi oraz zagęszczenia powierzchniowe

 5. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Wodzisławskiego

 1. 1.2  Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – zabetonowano obie płyty ustroju nośnego tj. 100%, ustroje zostały sprężone, trwa demontaż rusztowań

 2. WGP-02 –wykonano ławy fundamentowe, trwa wykonywanie przyczółków i podpór pośrednich

 3. WGP-03 – zakończono wykonywanie kolumn DSM, wykonano ławy w osi A i B, trwa zbrojenie i deskowanie podpór w osi B

 4. WGP-04 – zakończono deskowanie ustroju nośnego, przystąpiono do wykonania zbrojenia

 5. WGP-05 – zabetonowano ustrój nośny strona prawa, trwa zbrojenie ustroju nośnego po stronie lewej

 6. WGP-06 – trwają prace wykończeniowe, rozpoczęto budowę murów oporowych z bloczków prefabrykowanych wraz z budową nasypu na dojazdach do obiektu

 7. WGP-06a – trwa montaż rusztowań pod ustrój nośny

 8. WGP-07 – wykonano ławy fundamentowe, trwa realizacja podpór

 9. WGP-08 – zakończono prace związane z fundamentowaniem obiektu /wykonywanie pali, ścianek szczelinowych/, trwa wykonywanie podpór pośrednich, rozpoczęto wykonywanie wytwórni dla nasuwania płyty ustroju nośnego od strony przyczółka B

 10. WD-09 – zabetonowano płytę ustroju nośnego

 11. MGP-10 – trwa wykonywanie przyczółków – ok. 50%, rozpoczęto montaż belek typu KUJAN

 12. WD-11 – trwa montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego

 13. WD-12 – zabetonowana została płyta ustroju nośnego

 14. Trwa realizacja przepustów skrzynkowych pod koroną drogi nr PZ-02 /zakończono montaż prefabrykatów/, PZ-03 /zakończono montaż prefabrykatów/, PZ-05 /zabetonowano płytę denną/

 1. 1.3 
  Przebudowa urządzeń obych:
 1. Etap I – prace nie są prowadzone

 2. Etap II – trwa budowa kanalizacji deszczowej, zakończono przebudowę wodociągu W21 przy ul. Gotartowickiej,

 3. Etap III – trwa budowa kanalizacji deszczowej na węźle Świerklańskiem, trwają przebudowy sieci TT przy ul. Kopalnianej, oraz Nn przy ul. Kowalczyka – etap przełączeń

 4. Etap IV – rozpoczęto przebudowę magistrali ciepłowniczej własności PGNiG, trwa budowa kanalizacji

 1. Zadanie nr 2

 1. Trwają roboty ziemne –wykopy/nasypy

 2. Wznowiono prace przy budowie kanalizacji deszczowej

 1. Ul. Szybowcowa

 1. Prace drogowe nie są prowadzone.

 1. Zadanie nr 1

 1. 1.1  Roboty drogowe:

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu – wykonano narastająco 27 tys. m3

Etap II:

 • Zakończono wymianę gruntu w km 0+425-0+600 – wykonano narastająco 14 tys. m3 tj. 100%

 • Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 101 tys. m3

 • Prowadzone są prace w zakresie węzła Gotartowickiego – wykonano narastająco: usuniecie humusu– 3,2 tys. m3, wykopy – 9,5 tys. m3

 • Rozpoczęto wykonywanie wzmocnień wgłębnych za pomocą kolumn CMC w następujących lokalizacjach:

   • km 1+520-1+680
   • km 2+900-3+050

 

Etap III:

 1. Prowadzone są prace związane z usunięciem warstwy humusu – wykonano narastając 65 tys. m3

 2. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 36 tys. m3.

 3. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 19 tys. m3

 4. Realizowany jest nasyp na węźle Chwałowickim – wykonano 12 tys. m3

 5. Trwa wykonywanie wzmocnienia podłoża kolumnami batonowymi CMC na odcinku 7+650 – 7+990 – wykonano narastająco 1281 szt.

Etap IV:

 1. Zakończono wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn betonowych przemieszczeniowych CMC na odcinku od km 8+560 do km 8+800 – wykonano 4964 szt. tj. 100%

 2. Rozpoczęto wykonywanie wzmocnień wgłębnych podłoża za pomocą kolumn CMC w km 9+420-9+550- wykonano 893 szt.

 3. Wykonano wzmocnienie podłoża TYP 3 /stabilizacja podłoża/ na dojazdach do obiektu WD-11, na obszarze węzła Wodzisławskiego wraz z częścią łącznicy LO5

 4. Wykonano przepusty drogowe PD20, PD21, PD22 o średnicy 800mm

 1. 1.2  Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – zabetonowano płytę ustroju nośnego – jezdnia prawa, obiekt został sprężony, rozpoczęto deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej

 2. WGP-02 – zakończono wykonywanie kolumn DSM – trwa wykonywanie ław fundamentowych

 3. WGP-03 – zakończono wykonywanie kolumn DSM na podporze A i B, trwa wykonywanie ław na podporze B

 4. WGP-04 – wykonano ścianki szczelinowe w pełnym zakresie, zabetonowano oczepy na ścianach szczelinowych, trwa wykonywanie podwalin pod rusztowanie ustroju nośnego

 5. WGP-05 – zabetonowano ustrój nośny storna prawa, obiekt został sprężony,

 6. WGP-06 – rozpoczęto prace wykończeniowe, wykonano izolacje pod kapy chodnikowe

 7. WGP-06a – wykonano przyczółki – 4 szt. (100%), wykonano wzmocnienie podłoże pod rusztowanie płyty ustroju nośnego, rozpoczęto wykonywanie ram kształtujących ustrój nośny

 8. WGP-07 – wykonano kolumny DSM i ścianki szczelinowe w pełnym zakresie, trwa wykonywanie ław fundamentowych

 9. WGP-08 – trwają prace związane z fundamentowaniem obiektu /wykonywanie pali, ścianek szczelinowych/, zakończono realizację przyczółka B , trwa wykonywanie podpór pośrednich

 10. WD-09 – trwa montaż zbrojenie ustroju nośnego

 11. MGP-10 – zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych, trwa wykonywanie przyczółków, rozpoczęto produkcję belek typu KUJAN

 12. WD-11 – trwa montaż rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego

 13. WD-12 – wykonano ściany szczelinowe w pełnym zakresie, wykonano oczepy na ścianach szczelinowych, rozpoczęto deskowanie ustroju nośnego

 14. Trwa realizacja przepustów skrzynkowych pod koroną drogi nr PZ-02 /montaż prefabrykatów/, PZ-03 /montaż prefabrykatów/, PZ-05 /przygotowanie podłoża/

 1. 1.3 
  Przebudowa urządzeń obych:
 1. Etap I – prace nie są prowadzone

 2. Etap II – zakończono prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnych za wyjątkiem sieci Orange, trwa budowa kanalizacji deszczowej, rozpoczęto przebudowę wodociągu W21 przy ul. Gotartowickiej

 3. Etap III – trwa budowa kanalizacji deszczowej na węźle Świerklańskiem, trwają przebudowy sieci TT przy ul. Kopalnianej, oraz Nn przy ul. Kowalczyka

 4. Etap IV – zakończono przebudowę sieci telekomunikacyjnych TK Telekom, tkd, tkm wł. PKP Telkol , zakończono przebudowę sieci światłowodowej przy ul. Kwiatowej

 1. Zadanie nr 2

 1. Rozpoczęto roboty ziemne –wykopy/nasypy

 2. Wznowiono prace przy budowie kanalizacji deszczowej

 3. Przebudowa sieci SN własności Tauron została zakończona

 4. Przebudowa sieci SN własności PKP została zakończona

 1. Ul. Szybowcowa

 1. Prace drogowe nie są prowadzone.

 1. Zadanie nr 1

 1. 1.1  Roboty drogowe:

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu – wykonano narastająco 20,6 tys. m3

Etap II:

 1. Realizowana jest wymiana gruntu w km 0+425-0+600 – wykonano narastająco 9,8 tys. m3

 2. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 89 tys. m3

 3. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 30 tys. m3 – w marcu z uwag i na warunki pogodowe budowa nasypu ogranicza się do wykonywania platform roboczych pod wzmocnienia wgłębne

 4. Prowadzone są prace w zakresie węzła Gotartowickiego – usuniecie humusu – 3,2 tys. m3, wykopy – 7,5 tys. m3

Etap III:

 1. Prowadzone są prace związane z usunięciem warstwy humusu – wykonano narastając 52 tys. m3

 2. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 35 tys. m3.

 3. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 17 tys. m3, w marcu z uwag i na warunki pogodowe budowa nasypu ogranicza się do wykonywania platform roboczych pod wzmocnienia wgłębne

 4. Realizowany jest nasyp na węźle Chwałowickim – wykonano 10 tys. m3 /prace prowadzone w ograniczonym zakresie/

 5. Rozpoczęto wykonywanie wzmocnienia podłoża kolumnami batonowymi CMC na odcinku 7+700 – 7+760 – 243 szt.

Etap IV:

 1. Kontynuowana jest realizacja wzmocnienia podłoża poprzez kolumny betonowe przemieszczeniowe CMC na odcinku od km 8+560 do km 8+800 – wykonano kolumn betonowych niezbrojonych 2917 szt.

Z uwagi na warunki atmosferyczne i związane z tym reżimy technologiczne roboty drogowe w marcu 2018 r. są prowadzone w ograniczonym zakresie.

 1. 1.2  Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – zabetonowano płytę ustroju nośnego – jezdnia lewa, obiekt został sprężony, trwa rozbiórka rusztowań i deskowań

 2. WGP-02 – kontynuowane są prace związane z wykonaniem kolumn DSM – wykonano na podporze A i D, wykonywane są na podporze C

 3. WGP-03 – kontynuowane są prace prace związane z wykonywaniem kolumn DSM /podpora A i B/

 4. WGP-04 – wykonano ścianki szczelinowe w pełnym zakresie, wykonano zbrojenie ław fundamentowych – przygotowane do betonowania

 5. WGP-05 – trwają prace związane z montażem rusztowań pod deskowanie płyty ustroju nośnego

 6. WGP-06 – konstrukcja obiektu została wykonana w całości

 7. WGP-06a – wykonano przyczółki – 4 szt. (100%), trwa przygotowanie podłoża pod rusztowanie pod płytę ustroju nośnego

 8. WGP-07 – wykonano platformy robocze, trwają prace związane z fundamentowaniem /pale DSM/

 9. WGP-08 – trwają prace związane z fundamentowaniem obiektu /wykonywanie pali, ścianek szczelinowych/, zakończono realizację przyczółka B , trwa wykonywanie podpór pośrednich

 10. WD-09 – trwa montaż deskowania ustroju nośnego

 11. MGP-10 – zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych, trwają prace na podporze B /zbrojenie 4 segmentów/

 12. WD-11 – trwa montaż rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego

 13. WD-12 – wykonano ściany szczelinowe w pełnym zakresie, wykonano podpory, trwa przygotowanie podłoża pod montaż rusztowań ustroju nośnego

 14. Trwa realizacja przepustów skrzynkowych pod koroną drogi nr PZ-02 /montaż prefabrykatów/ i PZ-03 – ława fundamentowa.

 1. 1.3 
  Przebudowa urządzeń obych:
 1. Etap I – prace nie są prowadzone

 2. Etap II – trwają prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnych TPSA, Leon, UM, 3S, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej dla zbiorników ZB1 i ZB2

 3. Etap III – zakończono przebudowę sieci wodociągowej W15 i W18, zakończono przebudowę sieci gazowej G2, budowana jest kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Świerklańskiej
 4. Etap IV – trwa przebudowa sieci telekomunikacyjnych TK Telekom, tkd, tkm wł. PKP Telkol , zakończono przebudowę sieci wodociągowej W10 i W11 przy ul. Wodzisławskiej /w częściowym zakresie/ oraz W12 przy ul. Dolnej w pełnym zakresie.

 1. Zadanie nr 2

 1. Prace drogowe nie są prowadzone z uwagi na warunki atmosferyczne

 2. Trwa przebudowa sieci SN własności Tauron

 1. Ul. Szybowcowa

 1. c) Prace drogowe nie są prowadzone z uwagi na warunki atmosferyczne

 1. Zadanie nr 1

 1. 1.1  Roboty drogowe:

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu – wykonano narastająco 16,5 tys. m3

  Wykonano wykop do rzędnych KRZ w śladzie projektowanej wymiany grunty – 1,8 tys. m3 /p>

Etap II:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 67 tys. m3

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 23,4 tys. m3, w lutym z uwag i na warunki pogodowe budowa nasypu ogranicza się do wykonywania platform roboczych pod wzmocnienia wgłębne

 3. Zakończono prace związane z wycinką drzew

 4. Wykonano drogę technologiczną w śladzie drogi DD05 – dojazd dla realizacji obiektu WGP-02

 5. Prowadzone są prace w zakresie węzła Gotartowickiego – usuniecie humusu – 2,7 tys. m3

 6. Prowadzone są prace w śladzie dróg dojazdowych /usuniecie humusu, wykopy

Etap III:

 1. Prowadzone są prace związane z usunięciem warstwy humusu – wykonano narastając 50,3 tys. m3

 2. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 35 tys. m3.

 3. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 15 tys. m3, w lutym z uwag i na warunki pogodowe budowa nasypu ogranicza się do wykonywania platform roboczych pod wzmocnienia wgłębne

Etap IV:

 1. a) Rozpoczęto realizację wzmocnienia podłoża poprzez kolumny betonowe przemieszczeniowe CMC na odcinku od km 8+560 do km 8+800 – wykonano kolumn betonowych niezbrojonych 821szt (9852m) oraz kolumn betonowych zbrojonych 60szt (720m) – wykonano narastająco 881sztuk

Z uwagi na warunki atmosferyczne i związane z tym reżimy technologiczne roboty drogowe w lutym 2018 r. są prowadzone w ograniczonym zakresie.

 1. 1.2  Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – zabetonowano płytę ustroju nośnego – jezdnia lewa,

 2. WGP-02 – rozpoczęte zostały prace związane z wykonywanie kolumn DSM, wykonano kolumny w zakresie podpory A, przygotowywana jest platforma robocza dla realizacji kolumn na podporze D, wycięte zostały drzewa w zakresie linii kolejowej,

 3. WGP-03 – rozpoczęte zostały prace związane z wykonywaniem kolumn DSM

 4. WGP-04 – wykonano ścianki szczelinowe w pełnym zakresie

 5. WGP-05 – trwają prace związane z montażem rusztowań pod deskowanie płyty ustroju nośnego

 6. WGP-06 – konstrukcja obiektu została wykonana w całości

 7. WGP-06a – wykonano przyczółki – 4 szt. (100%)

 8. WGP-07 – została rozpoczęta realizacji obiektu, wykonano platformy robocze, trwają prace związane z fundamentowaniem /pale DSM/

 9. WGP-08 – trwają prace związane z fundamentowaniem obiektu /wykonywanie pali/, trwa realizacji przyczółka B

 10. WD-09 – zakończono wykonywanie przyczółków, rozpoczęto montaż rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego

 11. MGP-10 – zakończono budowę mostu tymczasowego, zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych

 12. WD-11 – wykonano 2 przyczółki – 100%, rozpoczęto montaż rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego

 13. WD-12 – wykonano ściany szczelinowe w pełnym zakresie, trwa wykonywanie podpór

 14. Rozpoczęto budowę przepustów skrzynkowych pod koroną drogi nr PZ-02 i PZ-03

 1. 1.3 
  Przebudowa urządzeń obych:
 1. Etap I – zrealizowano częściowo rów R2

 2. Etap II – zakończono przebudowę kanalizacji S1 i S2, trwają prace związane z przebudową sieci TT Orange, Leon i 3S, oraz kolizji na sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia

 3. Etap III – trwa przebudowa sieci wodociągowej W15 /przygotowana do przełączenia/W18 i W15/, kanalizacji tłocznej Stł-1 oraz sieci energetycznej nN15. Sieć gazowa G2 w trakcie prób odbiorowych.
  Trwa budowa stawu kompensacyjnego oraz rozpoczęto budowę zbiornika ZB-08.
 4. Etap IV – trwa przebudowa sieci telekomunikacyjnych TK Telekom, tkd, tkm wł. PKP Telkol , sieci wodociągowej W10 i W11 przy ul. Wodzisławskiej oraz W12 przy ul. Dolnej

 1. Zadanie nr 2

 1. Prace drogowe nie są prowadzone z uwagi na warunki atmosferyczne
 2. Trwa przebudowa sieci SN własności Tauron
 1. Ul. Szybowcowa

 1. c) Prace drogowe nie są prowadzone z uwagi na warunki atmosferyczne

 1. Zadanie nr 1

 1. 1.1 Roboty drogowe:

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu – wykonano narastająco 15,8 tys. m3

Etap II:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano
  narastająco 52 tys. m3

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano
  narastająco 22 tys. m3

 3. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni –
  zaawansowanie ok. 98%

 4. Wykonano i wdrożono objazd w ciągu ul. Gotartowickiej dla
  realizacji obiektu WGP-03

 5. Wykonywana jest droga technologiczna w śladzie drogi DD05 – dojazd
  dla realizacji obiektu WGP-02

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano
  narastająco 29 tys. m3.

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano
  narastająco 10,5 tys. m3

 3. Zakończono prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni –
  trwa wywóz karpin z placu budowy

 4. Wykonano i wdrożono objazd w ciągu ul. Boguszowickiej dla
  realizacji obiektu WGP-04

Etap IV:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano
  narastająco 24 tys. m3

 2. Trwa budowa nasypu dla łącznic węzła Wodzisławskiego – wykonano
  narastająco 8,5 tys. m3

 3. Trwa budowa nasypu w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco
  11 tys. m3

 4. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Śródmiejskiego – ok. 10 tys. m3

 5. Wykonano odcinek próbny dla wgłębnego wzmocnienia podłoża pod
  projektowane nasypy – trwa procedura odbiorowa

Z uwagi na warunki atmosferyczne i związane z tym reżimy technologiczne
roboty drogowe w styczniu 2018 r. są prowadzone w ograniczonym zakresie.

 1. 1.2 Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – wykonano wszystkie przyczółki, wykonano wzmocnienie
  podłoża pod rusztowanie, rozpoczęto montaż szalunków dla płyty
  ustroju nośnego – jezdnia lewa

 2. WGP-02 – trwają prace przygotowawcze dla rozpoczęcia
  fundamentowania /organizacja zaplecza, budowa dróg
  technologicznych/

 3. WGP-03 – trwają roboty przygotowawcze dla rozpoczęcia
  fundamentowania /platformy robocze, usunięcie kolizji z
  urządzeniami obcymi/

 4. WGP-04 – trwają roboty przygotowawcze dla rozpoczęcia
  fundamentowania /wykonano platformy robocze, murki prowadzące dla
  ścian szczelinowych/

 5. WGP-05 – zakończono prace związane z wykonaniem przyczółków –
  zaawansowanie 100%, trwa wzmocnienie podłoża pod ustawienie
  rusztowań dla deskowania płyty ustroju nośnego

 6. WGP-06 – zakończono betonowanie płyty ustroju nośnego, wykonano
  wszystkie odcinki, wykonano sprężenie, trwa realizacji ścianek
  zaplecznych

 7. WGP-06a – zakończono wykonywanie ław fundamentowych – 100%, trwa
  realizacja przyczółków

 8. WGP-08 – trwają prace przygotowawcze dla fundamentowania /platformy
  robocze, drogi dojazdowe, realizacja pali dla rozpoznania warunków
  gruntowych/, trwa realizacji przyczółka B

 9. WD-09 – zakończono wykonywanie przyczółków, wykonano wzmocnienie
  podłoża pod montaż rusztowań dla wykonania płyty ustroju nośnego

 10. MGP-10 – trwa wykonywanie pali fundamentowych – zaawansowanie 95%,
  rozpoczęto budowę mostu tymczasowego

 11. WD-11 – zabetonowano przyczółek B, trwa zbrojenie i deskowanie
  przyczółka A

 12. WD-12 – wykonano ściany szczelinowe w pełnym zakresie, trwają
  wykopy oraz rozkucia głowic ścian szczelinowych

 1. 1.3 Przebudowa urządzeń obych:
 1. Etap II – trwa przebudowa infrastruktury technicznej przy ul.
  Gotartowickiej w zakresie wodociągu W21, sieci TT Orange i Leon
  oraz kolizji energetycznej nN16, nN17, SN13 przy ul. Jutrzenki,
  trwa przebudowa kanalizacji S2. Zakończono przebudowę magistrali
  gazowej G1.

 2. Etap III – trwa przebudowa sieci wodociągowej W15 /przygotowana do
  przełączenia/, W18 i W19, kanalizacji tłocznej Stł-1 oraz sieci
  energetycznej nN15. Sieć gazowa G2 w trakcie prób odbiorowych.

 3. Etap IV – trwa przebudowa sieci telekomunikacyjnych TK Telekom,
  kanalizacji tłocznej stł-4, sieci gazowej G3, oraz sieci niskiego i
  średniego napięcia /nN9, SN6/

 1. Zadanie nr 2

 1. Zabudowano przepust OI2, zakończono zasypki
 1. Ul. Szybowcowa

 1. Zakończono roboty związane z wycinką drzew

 2. Trwają wykopy

Zadanie nr 1

  1. Roboty drogowe

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu – wykonano narastająco 11,8 tys. m3

 2. Zakończono wycinkę drzew wraz z karczowaniem

Etap II:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 40 tys. m3

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 22 tys. m3

 3. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem – korzeni zaawansowanie ok. 95%

 4. Wykonano objazd w ciągu ul. Gotartowickiej dla realizacji obiektu WGP-03

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 16 tys. m3.

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 10 tys. m3

 3. Wykonano wzmocnienie podłoża poprzez ciężkie ubijanie w km 6+870-7+150 – trwają czynności odbiorowe

 4. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni – zawansowanie 90%

 5. Wykonano objazd w ciągu ul. Boguszowickiej dla realizacji obiektu WGP-04

Etap IV:

 1. Wykonano konstrukcję typ 3 na węźle Wodzisławskim oraz łącznicach LO2 i LO5 – ok. 6 tys. m2

 2. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 19 tys. m3

 3. Trwa budowa nasypu dla łącznic węzła Wodzisławskiego – wykonano narastająco 8,5 tys. m3

 4. Trwa budowa nasypu w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 11 tys. m3

 5. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Śródmiejskiego – ok. 5 tys. m3

 6. Zakończono prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni

  1. Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – wykonano wszystkie przyczółki, trwa przygotowanie podłoża pod montaż rusztowań dla wykonania płyty ustroju nośnego

 2. WGP-03 – wykonano bypass, trwają roboty przygotowawcze dla rozpoczęcia fundamentowania

 3. WGP-04 – wykonano bypass, trwają roboty przygotowawcze dla rozpoczęcia fundamentowania

 4. WGP-05 – trwają prace związane z wykonaniem przyczółków

 5. WGP-06 – zakończono betonowanie płyty ustroju nośnego, wykonano wszystkie odcinki, wykonano sprężenie

 6. WGP-06a – rozpoczęto wykonywanie ław fundamentowych, zabetonowano 2 z 4 ław;

 7. WGP-08 – trwają prace przygotowawcze do fundamentowania

 8. WD-09 – zakończono wykonywanie przyczółków, trwa przygotowanie i wzmocnienie podłoża pod montaż rusztowań dla wykonania płyty ustroju nośnego

 9. MGP-10 – trwa wykonywanie pali fundamentowych – zaawansowanie 75%

 10. WD-11 – wykonano ławy fundamentowe, trwa zbrojenie i deskowanie przyczółków

 11. WD-12 – wykonano ściany szczelinowe w pełnym zakresie

  1. Przebudowa urządzeń obcych

 1. Etap II – trwa przebudowa infrastruktury technicznej przy ul. Gotartowickiej w zakresie gazociągu G1 oraz wodociągu W21, sieci TT Orange i Leon oraz kolizji energetycznej nN16

 2. Etap III – trwa przebudowa sieci wodociągowej W15 /przygotowana do przełączenia/, W18, kanalizacji tłocznej Stł-1 oraz sieci energetycznej nN16

 3. Etap IV – zakończono przebudowę sieci SN4 przy ul. Wodzisławskiej, trwa przebudowa kabli TT własności PKP Utrzymanie przy ul. Jankowickiej.

Zadanie nr 2

 1. Zabudowano przepust OI2, trwają zasypki

Ul. Szybowcowa

 1. Zakończono roboty związane z wycinką drzew

 2. Zostały rozpoczęte wykopy

 1. Roboty drogowe:

  1. Zadanie nr 1

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu w zakresie etapu I – wykonano narastająco 11,3 tys. m3

Etap II:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 32 tys. m3

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 14 tys. m3

 3. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 1 tys. m3.

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 5 tys. m3

 3. Wykonano wzmocnienie podłoża poprzez ciężkie ubijanie w km 6+870-7+150

 4. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni

Etap IV:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 10 tys. m3

 2. Trwa budowa nasypu dla łącznic węzła Wodzisławskiego – wykonano narastająco 5,5 tys. m3

 3. Trwa budowa nasypu w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 10 tys. m3

 4. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni

1.2. Zadanie nr 2

 1. Wykonano wzmocnienie wgłębne podłoża pod budowę przepustu;

 1. Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – trwają prace związane z deskowaniem i zbrojeniem czwartego korpusu przyczółka

 2. WGP-03 – trwają prace związane z przebudową urządzeń obcych kolidujących z projektowany obiektem, trwa organizacja zaplecza

 1. WGP-05 – wykonano ławy fundamentowe, trwają prace związane z realizacją przyczółków /zbrojenie, deskowanie, betonowanie/

 2. WGP-06 – wykonano przyczółki w zakresie podpory A, trwa realizacja płyty ustroju nośnego, zabetonowano 3 z 6 przęseł

 3. WGP-06a – wykonano projektowane wymiany gruntu na podporze A i B, trwa demontaż grodzic stalowych

 4. WGP-08 – trwają prace przygotowawcze do fundamentowania

 5. WD-09 – trwa realizacji korpusów przyczółków

 6. MGP-10 – trwają roboty ziemne – przygotowanie do fundamentowania

 7. WD-11 – zakończono prace przy realizacji kolumn DSM, trwa wykonywanie ław fundamentowych

 8. WD-12 – trwają prace przygotowawcze

 1. Przebudowa urządzeń obcych

 1. Etap II – trwa przebudowa infrastruktury technicznej przy ul. Gotartowickiej w zakresie gazociągu G1 oraz sieci wodociągowe W20 /trwają próby/ i W21

 2. Etap III – trwa przebudowa sieci wodociągowej W15 i W14a oraz sieci gazowej G2 przy ul. Chwałowickiej

 3. Etap IV – zakończono przebudowę sieci energetycznej nN9, trwa przebudowa sieci SN4 przy ul. Wodzisławskiej, rozpoczęto przebudowę kabli TT własności PKP Utrzymanie przy ul. Jankowickiej.

 1. Roboty drogowe:

1.1. Zadanie nr 1

 1. Trwa wymiana gruntu w zakresie etapu I

 2. Wykonano i wdrożono objazd w ciągu ul. Świerklańskiej oraz Wodzisławskiej dla realizacji obiektów WGP-06 oraz WD-12

 3. Rozpoczęto wycinkę drzew w zakresie wszystkich etapów

 4. Trwają roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów w obrębie etapu II, III i IV.

 5. Trwają wzmocnienie podłoża na odcinkach projektowanych nasypów polegające na powierzchniowym dogęszczeniu oraz stabilizacji.

1.2. Zadanie nr 2

 1. Trwa budowa kanalizacji deszczowej

 2. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót ziemnych /wykop, nasyp/

 1. Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – trwają prace przy deskowaniu, zbrojeniu i betonowaniu kolejnych przyczółków

 2. WGP-05 – wykonano ławy fundamentowe na podporze B /strona lewa i prawa/, trwają prace przy realizacji ławy na podporze A.

 3. WGP-06 – wykonano oczepy na podporach pośrednich, rozpoczęto montaż rusztowań pod deskowanie płyty ustroju nośnego

 4. WGP-06a – wykonano projektowane wymiany gruntu na podporze A i B.

 5. WD-09 – wykonano kolumny DSM na podporze A i B. Trwa wykonywania ław fundamentowych /deskowanie, zbrojenie/

 6. WD-11 – trwają prace przy realizacji kolumn DSM

 7. WD-12 – wprowadzono tymczasową organizację ruchu, trwają prace przygotowawcze

 1. Przebudowa urządzeń obcych

 1. Etap I – wykonano częściowo rów R2

 2. Etap II – trwa przebudowa infrastruktury technicznej przy ul. Gotartowickiej w zakresie gazociągu G1, sieci energetycznych nN16, SN12, oraz sieci wodociągowe W20

 3. Etap III – trwa przebudowa sieci energetycznych SN10 i SN11, sieci gazowej G2 przy ul. Chwałowickiej

 4. Etap IV – trwa przebudowa sieci energetycznej nN9 oraz przebudowy tymczasowe przy ul. Wodzisławskiej

 1. Roboty drogowe:

1.1. Zadanie nr 1

 1. Rozpoczęto wymianę gruntu w zakresie etapu I

 2. Rozpoczęto budowę objazdu w ciągu ul. Świerklańskiej dla realizacji obiektu WGP-06

 3. Trwa wywóz i pryzmowanie humusu /etap I, II, III, IV/

 4. Zostały wykonane odcinki próbne dla wzmocnień podłoża poprzez stabilizację

 5. Trwa budowa objazdu dla obiektu mostowego WD-12 w ciągu ul. Wodzisławskiej

1.2. Zadanie nr 2

 1. Trwa budowa kanalizacji deszczowej

 2. Został usunięty humus

 1. Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – trwa zbrojenie i deskowanie przyczółków

 2. WGP-05 – zakończono wykonywanie kolumn DSM

 3. WGP-06 – trwa wykonywanie podpór /zbrojenie, deskowanie, betonowanie/ oraz oczepów podpór pośrednich

 4. WGP-06a – trwa wbijanie ścianek szczelnych dla wymiany gruntu pod posadowienie obiektu

 5. WD-09 – trwa wykonywanie kolumn DSM

 6. WD-11 – przygotowano platformy robocze pod wykonanie pali DSM, trwa przebudowa sieci kolidujących z projektowanym obiektem mostowym

 1. Przebudowa urządzeń obcych

 1. Etap I – wykonano rów R1, trwa wykonywanie rowu R2 /roboty melioracyjne/

 2. Etap II – trwa przebudowa sieci energetycznych przy ul. Gotartowickiej oraz teletechnicznych przy ul. Gotartowickiej i Zapłocie

 3. Etap III – trwa przebudowa sieci energetycznej oraz wodociągowej przy ul. Tkoczów

 4. Etap IV – trwa przebudowa sieci energetycznych oraz kolektora kanalizacji sanitarnej.

 1. Roboty drogowe:
 1. Wykonano tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne w miejscu
  prowadzenia robót w zakresie Zadania 1.
 2. Trwa usuwanie humusu w zakresie Zadania nr 1, etap III i IV oraz w
  zakresie Zadania 2.
 3. Trwa budowa objazdu dla obiektu mostowego WD-12 w ciągu ul.
  Wodzisławskiej
 4. Trwa budowa kanalizacji w zakresie Zadania 2
 1. Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – trwa wykonywanie ław fundamentowych /zbrojenie i
  deskowanie/ – podpora A
 2. WGP-05 – wykonano platformy robocze, rozpoczęto wykonywanie pali
  DSM
 3. WGP-06 – trwa wykonywanie fundamentów w zakresie podpór B,C,D
 4. WGP-06a – trwają roboty przygotowawcze do wbicia ścianek szczelnych
  i rozpoczęcia wymiany gruntu pod projektowane podpory
 5. WD-09 – trwa przygotowanie platform roboczych pod wykonanie pali
  DSM
 6. WD-11 – przygotowano platformy robocze pod wykonanie pali DSM, trwa
  przebudowa sieci kolidujących z projektowanym obiektem mostowym
 1. Przebudowa urządzeń obcych

Trwa przebudowa sieci i urządzeń obcych kolidujących z projektowanymi
elementami Drogi Regionalnej w zakresie:

 • sieci gazowej niskiego i podwyższonego ciśnienia
 • sieci energetycznych NN i SN
 • sieci wodociągowej dn 400mm
 • kanału ciepłowniczego dla przebudowy magistrali ciepłowniczej
  kolidującej z obiektem WGP-08.
 1. Trwa wykonywanie badań geotechniczne potwierdzających zgodność warunków gruntowych z projektowymi dla obiektów mostowych i rejonów wzmocnień podłoża.
 2. Wykonano pale fundamentowe (jet grouting) pod obiekt MGP-01.
 3. Rozpoczęto prace przy realizacji obiektu WGP-06 w zakresie fundamentowania.
 4. Rozpoczęto prace przy obiekcie WD-09 w zakresie organizacji zaplecza oraz robót ziemnych.
 5. Rozpoczęto przebudowę magistrali ciepłowniczej kolidującej z obiektem WGP-08 w zakresie wzmocnienia podłoża.
 6. Trwają wyburzenia budynków kolidujących z projektowaną trasą Drogi Regionalnej, dalsze rozbiórki, wywóz gruzu, porządkowanie terenu po odgruzowaniu.
 7. Rozpoczęto budowę tymczasowego wygrodzenia herpetologicznego.
 8. Trwa usuwanie humusu na odc. km 6+100 – 6+800 oraz węźle Śródmiejskim.
 1. Zamontowano tablice informacyjne związane z dofinansowaniem projektu z Unii Europejskiej.
 2. Wykonano osnowę geodezyjno, stabilizację punktów wraz z pomiarem.
 3. Trwa usuwanie karpin i gałęzi na terenie Lasów Państwowych po przeprowadzonych wycinkach.
 4. Wykonano prace przygotowawcze do rozpoczęcia fundamentowania pod obiekt MGP-01 w zakresie wykopu oraz platform roboczych.
 5. Wykonano inwentaryzację budynków sąsiadujących z terenem budowy.
 6. Wykonano inwentaryzacje infrastruktury drogowej wykorzystywanej przy budowie, po której odbywać się będzie ruch technologiczny.
 7. Trwają wyburzenia budynków kolidujące z projektowaną trasą Drogi Regionalnej.
 1.  Wykonano inwentaryzację ornitologiczną terenów leśnych przeznaczonych do wycinki;
 2. Wykonano inwentaryzację saperską;
 3.  Wykonano inwentaryzację geodezyjną przejętego przez Wykonawcę Placu Budowy;
 4. Wykonawca przystąpił do usuwania karpin i gałęzi na terenie Lasów Państwowych po przeprowadzonych wycinkach;
 5. Rozpoczęto inwentaryzacja budynków sąsiadujących z terenem budowy;
 6. Trwa inwentaryzacja infrastruktury drogowej wykorzystywanej przy budowie, po której odbywać się będzie ruch technologiczny;
 7. Trwają prace przygotowawcze do wyburzeń budynków kolidujących z projektowaną trasą Drogi Regionalnej;